Kulturelt Samråd Furesø

indkalder hermed til Repræsentantskabsmøde


Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19:00 i Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum - lokale 8

Tilmelding er nødvendig – senest søndag den 13. juni 2021.

Tilmelding skal ske til Ilse Schødt via mail til ilses@privat.dk

 

I inviteres hermed til det årlige repræsentantskabsmøde for de kulturelle foreninger. [Udskudt med kommunens accept]. 

Vi håber I vil møde talstærkt op og give jeres mening tilkende om bl.a.

 

Mødet afholdes kl. 19:00 i Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum - lokale 8 (indkørsel fra Paltholmvej i lyskrydset ved Farum bytorv).

NB: Indskrivning fra kl. 18:30. Der skal oplyses navn og foreningsnavn.

Alle er velkomne, men kun foreninger, der har betalt kontingent (senest i 2019), har stemmeret. Hver forening har én stemme.

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Præsentation af bestyrelsen og repræsentantskabet

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

- Skal være KS formanden i hænde senest onsdag 9. juni på mail: ilses@privat.dk eller tlf. 2821 5292

 

6. Forslag til aktiviteter det kommende år

7. Fastsættelse af kontingent

8. Forelæggelse samt godkendelse af budget for det kommende år

9. Valg af bestyrelsen, jf. § 6

Der skal i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg: Tue Bertelsen, Gitte Åkjær og Anne Sørensen (Kasserer vælges separat på mødet efter bestyrelsesvalget)

Valg af suppleanter

På valg er: Kirsten Høybye og Erling Brix

 

10. Valg af kasserer og revisor, jf. §6

Anne Sørensen, kasserer og Marianne Stohn, revisor

11. Eventuelt

Venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Tue Bertelsen, næstformand og Ilse Schødt, formand

Farum 2021-05-29

 

PS: der vil blive serveret ”et let traktement” undervejs

Forslag til Vedtægtsændringer kan ses her.